INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Poniżej znajdzie Pan/Pani podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych podanych w karcie pacjenta w związku ze świadczeniem na Pana/Pani rzecz usług medycznych, wymagane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L. z 2016r Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO.

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małgorzata Dworak , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Estedent , Al. Krakowska 80 , 05-090 Raszyn.
  2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem email: wawa@estedent.pl24.biz  pod numerem telefonu 226445292 , lub pisemnie na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 , 02-777 Warszawa.
  3. Pana/Pani dane , w tym dane o stanie zdrowia , będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych (diagnoza, konsultacja ,wykonanie zabiegu) i prowadzenia dokumentacji medycznej – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej , diagnozy medycznej i leczenia , zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej ( art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. Z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
  4. Ewentualnie Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową na świadczenie usług medycznych – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora , którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
  5. Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na świadczenie usług medycznych lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa , w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i dokumentacji medycznej ( w zależności od tego , które z w/w zdarzeń nastąpi później).
  6. Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora , na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora ( biuro rachunkowe prowadzące księgowość administratora , technik  dentystyczny wykonujący prace protetyczne, laboratorium analiz medycznych). Dane zawarte w dokumentacji medycznej mogą być ponadto przekazywane podmiotom wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych , żądania ich sprostowania, usunięcia  , ograniczenia  przetwarzania ( przy czym w okresie przechowywania dokumentacji medycznej przewidzianym w art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania nie obejmują Pana/Pani danych zawartych w tej dokumentacji). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora , przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych , który jest wiążący dla administratora , chyba że będzie on w stanie wykazać , że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów , praw i wolności lub Pana/Pani dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia i obrony roszczeń. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych ( w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan/Pani ,że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana/Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
  10. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem na Pana/Pani rzecz usług medycznych jest dobrowolne ale konieczne dla uzyskania usługi.